Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BloembollenVoorBijen als onderdeel van Christall, gevestigd te Heiloo Versie geldig vanaf 01-01-2017

1.  Algemeen

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BloembollenVoorBijen. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en staan op de internetsite van BloembollenVoorBijen.

1.2.  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BloembollenVoorBijen behoudt zich het recht de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

2. Levering

2.1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2.  Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.

2.3.  Leveringen geschieden voorlopig uitsluitend binnen de EU-landen en Zwitserland plaats. Eventuele douaneheffingen en andere invoerkosten voor Zwitserland zijn voor rekening van de koper. CITES-verplichte soorten kunnen wij helaas niet opsturen naar Zwitserland.

2.4.  Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverdata en levertijden zoals aangegeven op de website van BloembollenVoorBijen. Leverdata en levertijden zoals omschreven zijn indicatief.

2.5.  Verzending geschiedt via een pakketdienst. Voor vrachtkosten en verpakking brengen wij per verzending een vergoeding in rekening. Bij zendingen binnen Nederland met een waarde van boven de €75,- nemen wij de kosten voor onze rekening. Bij zendingen naar het buitenland met een waarde van boven de €150,- nemen wij de kosten voor onze rekening.

2.6.  Verzending geschiedt op risico van BloembollenVoorBijen. Uw bestelling is gedurende de zending voor de factuurwaarde verzekerd voor verlies tot een maximum van €500,- .

2.7.  Aan de leveringsplicht van BloembollenVoorBijen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BloembollenVoorBijen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Betaling en prijzen

3.1.  Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals die op de factuur vermeld staat na factuurdatum op bankrekening NL40 INGB 0007 5307 68 (BIC: INGB NL2A) ten name van Christall met vermelding van het factuurnummer.

3.2.  Prijzen kunnen binnen de looptijd van de aanbieding veranderd worden.

3.3.  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.4.  Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief  6% BTW.

3.5.  Alle bankkosten voor betalingen uit het buitenland of terugbetalingen aan het buitenland, zijn ten laste van koper.

4. Bestellingen

4.1.  De minimale ordergrootte bedraagt €25,- exclusief vracht- en verpakkingskosten. Nabestellingen worden beschouwd als een nieuwe order.

4.2.  Indien een artikel is uitverkocht wordt het bedrag voor dit artikel geretourneerd of wordt dit artikel (in overleg met de klant) vervangen door een soortgelijk product. Het overige door u bestelde geldt als zijnde de definitieve bestelling.

4.3.  Eventuele invordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor de rekening van de koper.

4.4. BloembollenVoorBijen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

4.5.  De afbeeldingen en gegevens betreffende bloeikleuren, bloeiperiodes en planthoogte vermeldt door BloembollenVoorBijen zijn indicatief.

5. Gegevensbeheer

5.1.  Indien u een bestelling plaatst bij BloembollenVoorBijen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BloembollenVoorBijen. BloembollenVoorBijen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6. Garantie/herroepingsrecht

6.1.  Indien blijkt dat het afgeleverde ondeugdelijk is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BloembollenVoorBijen) deze gebreken binnen 14 werkdagen na ontvangst te melden aan BloembollenVoorBijen.

6.2.  Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Nederlandse Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden maar in goede staat te retourneren.

6.3.  Het terugzenden van de geleverde zaken komt voor rekening en risico van de afnemer.

6.4.  Klachten over vermeende soortonechtheid tijdens de aanvang van de bloei waargenomen kunnen tot 1 jaar na ontvangst van de bestelling met een bijgevoegde foto van de betreffende plant met bloem schriftelijk aan BloembollenVoorBijen worden gemeld.

6.5.  Voor hergroei / verwildering kunnen wij niet instaan.

6.6.  Indien klachten van de afnemer door BloembollenVoorBijen gegrond worden bevonden, zal BloembollenVoorBijen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BloembollenVoorBijen en het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechten

7.1.  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

7.2.  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BloembollenVoorBijen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij BloembollenVoorBijen er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.